ساعت فلش


صفحه نخست | عناوین مطالب | پروفایل مدیر | پست الکترونیک

                  اخلاط چهارگانه

(بلغمی مزاج - دموی مزاج- سوداوی مزاج-صفراوی مزاج)

به زبانی ساده ودرخورفهم همه افرادجامعه تقدیم می گردد.

عزیزان هرجدول راملاحظه وتیک رادرمربع زده وسپس هرجـــــدول که تعداد مربع های آن بیشتربوداخلاط فرد رانشان می دهد.      هرفردمـــی تواندیکی از اخلاط ویادو ویاچنداخلاط را باهم داشته باشد.برای بهبـــودی  لازم است دونوع معالجه انجام شود.معالجه اول منضج(یعنی آماده کردن خلط برای خـروج )

معالجه دوم استفاده ازداروجهت بهبودی.

تذکرمهم: باید معالجه اول(منضج)انجام پذیرد تا داروجهت معالجه پاسخ دهد.

خوب است عزیزان  ازوضع جسمانی خوداطلاع نسبی داشته باشند.

                   بلغـــــــــمی مزاج

   طبیعت آن سردوتر است باید غذای باطبیعت گرم وخشک استفاده کند.

  کسانی که بیشتراین خصوصیات رادارند بلغمی مزاج گویند.

علامت

معالجه اول (منضج=پخته شدن مزاج جهت خروج)

معالجه دوم(دارو)

دهان ترش در صبح

عطش

سرفه

سوزش مثانه

سفیدی مو

سردی پوست

انگل

آروغ ترش

خواب زیاد

کندی حواس

کمردرد

نقرس

استسقاء

مرض ناخن

9روز سکنجبین روزی1لیوان

روز10مسهل

(روغن بادام20گ-پوست

هلیله زرد10گ-آب برگ

بید20گ)

نخود40گ-عسل20گ

-بابونه10گ-نمک5گ

شنبلیله15گ-ریحان10گ

شوید10گ

به همراه خوراک

روزانه

             

 

  

  افراد دمـــــوی مزاج
 
 
            (فسادخون)

     طبیعت آن گرم وتراست باید غذای باطبیعت سردوخشک استفاده کند.

    کسانی که بیشتراین خصوصیات رادارند دموی مزاج گویند.

      اهدای خون هرسه ماه یکبارو حجامت بسیار خوب است.

علامت

معالجه اول (منضج=پخته شدن مزاج جهت خروج)

معالجه دوم(دارو)

دهان شیرین صبح

سنگینی سرواندام

خمیازه وکسلی

کندی حواس

سرخی رنگ و زبان

 


دردسینه

دمل وجوش

بواسیر

خونریزی دندان

سردرد

تب سوزان

دردبیضه

 

8روزاول سکنجبین روزی یک لیوان-شاهتره-آبلیمویک استکان

روز9نهم استفاده مسهل

(گل سرخ 10گرم-عناب10گرم)

(اگرخون زیادبودتخم کاسنی-کاهو-گشنیز-صندل) هرکدام20گ

(اگرخون غلیظ بود

رازیانه-شاهتره-عسل)10گ از هرکدام

(اگرخون رقیق بود

هلیله زرد-بالنگو-ریحان

-پرسیاوشان)10گ ازهرکدام

سرکه-زرشک-سماق-

آبغوره-هندوانه-گلابی-

گشنیز-گل سرخ-هرکدام10گ به تنهایی حجامت-

بجای حجامت( تمرهندی150گ+سنجد

10عدد+آلوبخارا150گ

+گلاب یک لیوان)

 

طزیقه ساختن سکـــــنجبین:مقداری شکریاعسل درظرف ریخته سپس سرکه را بقدری روی آن بریزید تاشکررابپوشاند(می توان نعناع  اضافه کرد)اکنون آنرا بجوشا نید تا به قوام آید.       

                    ســــــوداوی مزاج

   طبیعت آن سردوخشک است باید غذای باطبیعت گرم وتر استفاده کند.

  کسانی که بیشتراین خصوصیات رادارند سوداوی مزاج گویند.  

علامت

معالجه اول (منضج=پخته شدن مزاج جهت خروج)

معالجه دوم(دارو)

دهان شور درصبح

یبوست

دردمعده

بدبویی دهان

لاغری

اخلاق تند

فکرزیاد

زشتی اندام

صرع

دردچشم

(بادمجان-عدس-پیاز-

گوشت گاو-ماهی-

غذای شور-کله پاچه

-سفیده تخم مرغ

مضراست)

15روزاول شیرخشت3گ

روغن بادام 20گ

روز16مسهل( آب برگ

بید40گ-عناب20گ)

انجیر20عدد-هویج40گ

شیرینی-روغن

بمانندخوراک

         

                                 صفراوی مزاج

     طبیعت آن گرم وخشک است باید غذای باطبیعت سرد وتر استفاده کند.

    کسانی که بیشتراین خصوصیات رادارند صفراوی مزاج گویند.

علامت

معالجه اول (منضج=پخته شدن مزاج جهت خروج)

معالجه دوم(دارو)

دهان تلخ  درصبح

تشنگی

سوزش معده

زردی رو

 

زردی چشم

درشتی زبان

ترک دست وپا

کم اشتهایی

تهوع

سردرد                 

 

دردپهلو

حبس البول

جوش دهن

 

3روزشیرخشت روزی3گ

روز4مسهل( روغن بادام20گ

عناب10عدد-لوبیاسفید20گ)

(اگرسودا وصفرا با هم

باشد دستورصفراعمل

 شود)

آلو30گ-آلوبخارا30گ

هندوانه150گ-کاهو100گ

اسفرزه 10گ-خرفه10گ

هرکدام بمانند خوراک روزانه

             

نویسنده : م . ع . آزادی نظرات :
آخرین پست ها
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبلاگ برای "م . ع . آزادی" محفوظ می باشد!

All rights reserved by اسرارخلقت درون ; Designed and supported by IRLEADER.ir