ساعت فلش


صفحه نخست | عناوین مطالب | پروفایل مدیر | پست الکترونیک

بهک وبرص(پیسی):

بهک وپیسی هردو،دونوع هستند.سفید(ازتجمع خلط بلغم)،سیاه(ازتجمع خلط سودااگربهک ازگوشت عبورکرده به استخوان برسدپیسی حاصل شود.

علاج بهک سیاه=-هلیله سیاه +سیاهدانه+آمله به نسبت مساوی هرروزصبح ناشتا ده گرم مصرف شود.

نسخه ۱-صمغ سداب ویاصمغ بنه کوهی+فلفل+خردل+تخم ترتیزک(شاهی)+تخم ترب به نسبت مساوی آسیاب کرده روی پوست قراردهید

علاج بهک سفید=نسخه1- پودرهندوانه ابوجهل(حنظل)رادرکپسول کرده روزی پنج کپسول برای سه روز مصرف کنید

نسخه 2-دارچین+سنبل+مصطکی+زعفران+پونه کوهی+آلوئه ورا به نسبت مساوی مخلوط با عسل هرروزسه حب مصرف شود

علاج پیسی=به مانند بهک سفیدوسیاه فقط مدت مصرف دارو طولانی ترمی شود

  اعصاب

 شاید بتوان گفت%85 افرادجامعه بشری ازدرداعصــــــــاب رنج می برند وبه جرات می توان گفت بیشتر ناراحــــتی های جسـمی انسا ن برگرفته ازاعصاب   ازاعصاب آدمی است.

 سلسله عصبی انسان ازدوقسمت تشکیل شده است.

1-اعصاب مغزی ونــــــــــخاعی که از12جفت عصب مغزی(رابط مغزبابدن)

و31جفت عصب نــــــــخاعی (رابط نخاع بابدن)است.

 2-اعصاب نباتی(غیرارادی) شامل سمــــــپاتیک متشکل است از 23جفت گره که دردو طرف مهره های بدن قرارگرفته است. وپاراسمــپاتیک  که شاخه ای ازاعصاب مغزی ونخاعی است و همراه اعصاب   سمـــــــپا تیک درنقاط بدن مثل (قلب وشش) وارد عمل می شود.سمپاتیک ضربان قلب راتندوپاراسمپاتیک آنراکند می کند.   

  مغز انسان 50 میلیارد پیام عصبی را(حتی درخواب)دریافت مـــــی کند.

 شاید بتوان گفت تعداد سلول های مغز انسان نزدیک به ده هزارعدداست.

 ارتباط بدن انسان توسط 13میلیاردنرون انجام می گیرد.

درحال عادی اعصاب پاراسمپاتیک اعصاب سمــــــــپاتیک را کنترل مــی کند.

درحا ل خشم وترس وهیجان قضیه برعکس مــــی شودواعصاب سمــپاتیک بر  

اعصاب پاراسمپا تیک تسلط داردودراین حا ل مردمـــک چشم گشاد وتـپش قلب بالا می رودوتنفس تندمی شودکه همه عکس العمل اعصاب سمپاتیک است.                                          

این حالت براثرعملکرد سیستم سمپاتیک است که ماده شیمایی آدرنـــا لین ترشح می کند وبدنبا ل آن آشفتگی ،دستپاچگی ایجاد می شود.

  علائم عصبی=آشفتگی،تهوع ،ضربان تندقلب،ترس،تشنج موضــــــعی،خفقان

   اضــــــــــطراب،حملات قلبی لرزش،عرق سردوبهم ریختگی ظاهرمی شود.

وبالا خره کلام مهم

 ((شفای هرکس ابتدادروجودخوداوست.که خــــودشناسی خــــــداشناسی است))

((نیروی درمان بخش درفکرانسان است نه دراعصاب))

 ((تن به بیماری ندادن کلیددرمان است))

((بگذارید زمان بگذرد گذشت زمان حاصل امید وبهبودی است))

 

     راهــــهای درمان

  1-روش درمان اعصاب به کمک داروهای گیــــــــاهی

نسخه 1-6جوشانده 15 گرم اسطوخودوس روزی 3فنجان برای   تســــــــــکین اعصاب  مفید است.                                                      

 نسخه  2-6 دمکرده گل گاوزبان+سنبل الطیب  به نسبت مساوی روزی3فنجان  

 معجزه گر اعصاب است.                                              

نسخه3-6دمکرده 200 گرم پونه جهت اعصاب مفیداست.                                                                        

 نسخه4-6دمکرده بهار نارنج دربیماری های اعصاب بسیار مفیداست.                                                                             

 6جوشانده 20گرم سنبل ختایــــی باعسل ممزوج وروزی 3فنجان برای بیماری اعصاب خوب است.                                       

نویسنده : م . ع . آزادی نظرات :
آخرین پست ها
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبلاگ برای "م . ع . آزادی" محفوظ می باشد!

All rights reserved by اسرارخلقت درون ; Designed and supported by IRLEADER.ir